نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

توسعه و استقرار نظام صنفی کارهای کشاورزی را میتوان به عنوان عاملی برای جهت دهی و ایجاد بسترهای مناسب مشارکت فعال افراد صنفی کشاورزی در ایفای نقش‌های محوله به آنان در چارچوب قانون و لزوم استمرار و شفافیت نظارت‌های حاکمیتی دولت، متناسب با وظایف و اختیارات مقرر برای نظام صنفی جهت حفظ و حقوق مصرف کنندگان، افراد صنفی و دولت پنداشت. نظام صنفی کشاورزی به عنوان بزرگترین تشکل غیردولتی بخش کشاورزی با همت، اراده و تلاش خستگی ناپذیر مسئولین و دست اندر کاران بخش کشاورزی پا به عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی گذاشت تا با هویت بخشیدن به مشاغل بخش کشاورزی از حقوق مسلم کشاورزان دفاع نماید.

بر این اساس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی به منظور دفاع از حقوق و منافع صنفی کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و هویت بخشی به مشاغل کشاورزی با اهداف، ماموریت‌ها و برنامه‌های متنوعی در حوزه منافع صنفی کشاورزان و دفاع از حقوق شغلی، تامین امکانات و خدمات اجتماعی تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، تشکیل گردید.

نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان محلات تشکیلاتی صنفی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی است که در سال ۱۳۸۹ و‌ در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون اساسی با مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی رسمیت یافته و به منظور سازماندهی، ساماندهی، نظم و هویت بخشی و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان فعالیت خود را آغاز کرد.

این تشکل به عنوان یکی از نظام های صنفی کشاورزی پیشرو در کشور، در تلاش و پیگیر استیفای حقوق کشاورزان و بهره‌برداران کشاورزی بوده و با ایجاد انگیزه و تشویق کشاورزان به توسعه و افزایش بهره‌وری همت گمارده و با جذب نیروهای متخصص و جوان در صدد ارائه خدمات مطلوب‌تر به اعضا می‌باشد.